Αναζήτηση

ΥΠΕΣ: Τροποποίηση της απόφασης για τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών (ΦΕΚ) Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος

ΥΠΕΣ: Τροποποίηση της απόφασης για τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών (ΦΕΚ)

Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος

Σε τροποποίηση της πρόσφατης απόφασης, η οποία ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών από 1ης Ιουλίου, προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Άρθρο Μόνο

Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 45120/ 31.05.2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών» (Β’ 3229) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι σχολικές επιτροπές είναι δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστάθηκαν βάσει της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.

Οι σχολικές επιτροπές διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αριθμεί έως δεκαπέντε (15) μέλη και ορίζεται με τους αναπληρωτές του με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:

— Τουλάχιστον δύο (2) διευθυντές/τριες, εκ των πέντε (5) αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

— Μία/ένας εκ των αρχαιότερων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. – Μία/ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

— Μία/ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τις σχολικές επιτροπές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

— Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει. Ένα τουλάχιστον μέλος εξ αυτών ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1ης Ιουλίου 2024.

πηγη: aftodioikisi.gr

 

logo light footer