Γράφει η Βασιλική Μανάκου : Κατανομή Εδρών Δήμου Ευρώτα μετά τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Οκτωβρίου 10, 2023

Κατανομή εδρών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. (σύμφωνα με την αρ. εγκ. 849 Α.Π. 65437/03-08-2023 ΑΔΑ: 6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3 )

Ο Δήμος Ευρώτα αποτελείται από πέντε (5) Εκλογικές Περιφέρειες (Σκάλας, Έλους, Κροκεών, Νιάτων και Γερονθρών). Με βάση την τελευταία απογραφή έχει μόνιμο πληθυσμό 16.058 και με τις ισχύουσες διατάξεις, εκλέγει Δημοτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εικοσιπέντε (25) Μέλη. Κατά τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου έλαβαν μέρος τρεις (3) συνδυασμοί. Τα αναρτημένα αποτελέσματα ανά Συνδυασμό σύμφωνα με το ΥΠΕΣ , αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

   Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

       ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

Α   =  « Ανοιχτή Πολιτεία Δημοτών Ευρώτα » - Δήμος Βέρδος

6.161

59,75  %

Β = « Όλοι Μαζί Νέα Αρχή » - Ευθύμιος Παπαχρήστου

3.655

35,45  %

Γ =   «Λαϊκή Συσπείρωση Ευρώτα »  -              Γεώργιος Κυλάκος

   495

4,80   %

         ΣΥΝΟΛΟ

        10.311

         100  %

Εστιάζοντας στις εφαρμοστέες διατάξεις, διαπιστώνουμε ότι ο Α συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό άνω 43% + μία (1) ψήφο των έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο του Δήμου Ευρώτα και συνεπώς με βάση το εκλογικό σύστημα εκλέγονται Δημοτικές Αρχές από τον Πρώτο γύρο.

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων, στον Α συνδυασμό αναλογούν τα 3/5 του συνόλου των Εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και επομένως ο συνδυασμός << Ανοιχτή Πολιτεία Δημοτών Ευρώτα >> - Δήμος Βέρδος λαμβάνει 15 Έδρες, ενώ στους επιλαχόντες συνδυασμούς αναλογούν τα 2/5 και επομένως λαμβάνουν 10 Έδρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

Α

59,75

15

Β+Γ

40,25

10

Για την κατανομή των Εδρών στους επιλαχόντες συνδυασμούς, αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων  της αρχικής ψηφοφορίας των συνδυασμών που δικαιούνται Έδρα και διαιρείται με τον αριθμό των Εδρών που απομένουν αδιάθετες και τους αντιστοιχούν, προσαυξημένο κατά μια Έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Συνεπώς:            3.655 + 495              4.150

                         -----------------    =     -------------   =    377 (εκλογικό μέτρο επιλαχόντων)

                            10 + 1                          11

Εν συνεχεία, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Εφαρμόζοντας τα ανωτέρω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:

        ΕΔΡΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΔΥΑΣΜΩΝ

Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΨΗΦΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Β

3.655

377

9

262

0

9

Γ

495

377

1

118

0

1

ΣΥΝΟΛΑ

10

0

10

Για την κατανομή των Εδρών στις Δημοτικές Ενότητες, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Στον επιτυχόντα συνδυασμό Α << Ανοιχτή Πολιτεία Δημοτών Ευρώτα>> - Δήμος Βέρδος,  κατανέμεται μία (1) Έδρα σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια:

Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ (κατανομή 8 εδρών)

Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ (κατανομή 8 εδρών)

Δ.Ε. ΚΡΟΚΕΩΝ (κατανομή 3 εδρών)

Δ.Ε. ΝΙΑΤΩΝ (κατανομή 3 εδρών)

Δ.Ε. ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (κατανομή 3 εδρών)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΔΡΩΝ

Α

1

1

1

1

1

10

Β

0

0

0

0

0

9

Γ

0

0

0

0

0

1

Υπόλοιπο Εδρών προς κατανομή

7

7

2

2

2

20

Εν συνεχεία, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε στον Δήμο κάθε επιλαχόν συνδυασμός, διαιρείται με τον αριθμό των Εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία (1) μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο κάθε συνδυασμού.

Εφαρμόζοντας την διαδικασία, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β

3.655/9 =  406

1

407

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ

495/1 =    495

1

496

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια είναι ο ακόλουθος:

Αριθμός εγκύρων ανά Εκλογική Περιφέρεια

Ε.Π. ΣΚΑΛΑΣ (κατανομή 8 εδρών)

Ε.Π. ΕΛΟΥΣ (κατανομή 8 εδρών)

Ε.Π. ΚΡΟΚΕΩΝ (κατανομή 3 εδρών)

Ε.Π. ΝΙΑΤΩΝ (κατανομή 3 εδρών)

Ε.Π. ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (κατανομή 3 εδρών)

Β= Παπαχρήσ

1.423

916

634

326

356

Γ= Κυλάκος

171

136

116

37

35

 

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

Εφαρμόζοντας την προαναφερόμενη διαδικασία, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:

ΕΔΡΕΣ

Ε.Π. ΣΚΑΛΑΣ

ΥΠΟΛ

Ε.Π. ΕΛΟΥΣ

ΥΠΟΛ

Ε.Π. ΚΡΟΚΕΩΝ

ΥΠΟΛ

Ε.Π. ΝΙΑΤΩΝ

ΥΠΟΛ

Ε.Π. ΓΕΡΟΝΘΡ

ΥΠΟΛ

Β (9)

3

202

2

102

1

227

0

326

0

356

Γ (1)

0

171

0

136

0

116

0

37

0

35

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στον Δήμο, κατανέμονται οι έδρες στις εκλογικές περιφέρειες ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΝ

ΣΚΑΛΑ (8)

ΕΛΟΣ (8)

ΚΡΟΚΕΕΣ (3)

ΝΙΑΤΑ (3)

ΓΕΡΟΝ (3)

ΥΠΟΛ

Α

1

1

1

1

1

10

Β

0

0

0

0

0

9

Γ

0

0

0

0

0

1

ΥΠΟΛ

7

7

2

2

2

20

ΚΑΤΑΝ

ΣΚΑΛΑ (8)

ΕΛΟΣ (8)

ΚΡΟΚΕΕΣ (3)

ΝΙΑΤΑ (3)

ΓΕΡΟΝ (3)

ΥΠΟΛ

Α

1

1

1

1

1

10

Β

3

2

1+1

0+1

0+1

0

Γ

0+1

0

0

0

0

0

ΥΠΟΛ

3

5

0

1

1

10

ΚΑΤΑΝ

ΣΚΑΛΑ (8)

ΕΛΟΣ (8)

ΚΡΟΚΕΕΣ (3)

ΝΙΑΤΑ (3)

ΓΕΡΟΝ (3)

ΥΠΟΛ

Α

1+3 =4

1+5=6

1+0 =1

1+1=2

1+1=2

0

Β

3

2

1+1=2

0+1=1

0+1=1

0

Γ

0+1=1

0

0

0

0

0

ΥΠΟΛ εδρών

0

0

0

0

0

0

 

Άρα σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας η κατανομή των Εδρών  στο Δήμο Ευρώτα έχει ως εξής:

Α = Δήμος Βέρδος (15 έδρες):
      Ε.Π. Σκάλας     4 έδρες
      Ε.Π. Έλους      6 έδρες
      Ε.Π. Κροκεών  1 έδρα
      Ε.Π. Νιάτων     2 έδρες
      Ε.Π. Γερονθρ.  2  έδρες
Β= Ευθύμιος Παπαχρήστου (9 έδρες):
       Ε.Π. Σκαλας     3 έδρες
       Ε.Π. Έλους       2 έδρες
       Ε.Π. Κροκεών   2 έδρες                                      
       Ε.Π. Γερονθρ.   1 έδρα
       Ε.Π. Νιάτων      1 έδρα
Γ= Γεώργιος Κυλάκος (1 έδρα):

         Ε.Π. Σκάλας    1 έδρα

Συγχαρητήρια στην νικητήρια παράταξη "Ανοιχτή Πολιτεία Δημοτών Ευρώτα" και τον Δήμαρχο κ. Δημο Βέρδο καθώς και σε όλους τους νεοεκλεγμένους και τους συμμετέχοντες ενεργά στην εκλογική διαδικασία, σε όποια πλευρά και αν βρίσκονται ( συμπολίτευσης ή αντιπολίτευσης)! Ευχές για μια γόνιμη και  δημιουργική θητεία σε βάθος 5ετίας για ενα βιώσιμο και αναπτυξιακό Δήμο Ευρώτα!!!

Βασιλική Μανάκου
Μέλος ΟΕΕ
MBA Οργάνωση και διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Δημόσιων Επιχειρήσεων