TV

 • SOFOS
 • Makis Antallaktika
 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΗΣ
 • ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
 • Consul ANERGOI Site 30 49 Sparth 370x210px
 • ESTHIQUE
 • MERMHGKA
 • Kteo Lakonias Arkadias

 • 1 A Valiwth BANNER
 • 1SPARTA BEER
 • GALLH KATERINA
 • PLAISIOTELIKO11
 • DIMANTOPOULOS

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 21:01

Αρθρογραφεί:
Μουγιακάκος  Α. Βασίλειος
Λογιστής-Οικονομολόγος MSc.
Φορολογικός  Σύμβουλος  Επιχειρήσεων

Σε συνέχεια του άρθρου μας, αναφορικά με το «νέο» τρόπο φορολόγησης της «αγροτικής δραστηριότητας» από 1/1/2016 (Ν.4387/2016),στην τοπική εφημερίδα «Δημοτική Αγορά της Λακωνίας», που πρόκειται να κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 03/10/2016, είναι απόλυτα χρήσιμο, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη φορολογική εικόνα για την «αγροτική δραστηριότητα», να επισημάνουμε με εντελώς απλό και κατανοητό τρόπο τις σημαντικότερες κατηγορίες δαπανών-εξόδων  που κάθε αγρότης ενδέχεται να συναντήσει στην καθημερινότητά του.
Κάθε γεωργική καλλιέργεια επιθυμείται  πλέον από την πλευρά του φορολογικού νομοθέτη και συγκεκριμένα βάσει της πολυγραφημένης εγκυκλίου ΠΟΛ. 1116/2015 να αντιμετωπίζεται ως μια μορφή επιχείρησης (από 1/1/2014). Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι διάφορες σχετικές δαπάνες-έξοδα συμβάλλουν στην μείωση του φορολογητέου εισοδήματος άρα και του τελικού φόρου που προκύπτει από την «αγροτική δραστηριότητα», είναι καθοριστικής σημασίας να γίνουν πλήρως κατανοητά τα είδη των δαπανώναυτών σε κάθε αγρότη. Οι προαναφερθείσες δαπάνες, για τις οποίες είναι απαραίτητη η ύπαρξη του αντίστοιχου παραστατικού(απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο ανάλογα την περίπτωση), είναι οι ακόλουθες:
-    Αγορές Αγροτικών Εφοδίωνκαι Καλλιεργητικές δαπάνες: Πρόκειταιγια αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, απαραίτητη  για την εν λόγω δραστηριότητα.
-    Δαπάνες Καυσίμων:Κατά τη διάρκεια του έτους,ο αγρότης καλείται να χρησιμοποιεί αγροτικά μηχανήματα και οχήματα για ορισμένες απαραίτητες εργασίες, που αφορούν τη δραστηριότητά του(π.χ. όργωμα, σπορά, λίπανση, πότισμα, ράντισμα κλπ.). Για τις παραπάνω εργασίες, τα καύσιμα που καταναλώνονται (πετρέλαιο, βενζίνη, υγραέριο κλπ.) εκπίπτουν φορολογικά στο 100%.  Δηλαδή φορολογικά, δεν μας ενδιαφέρει το είδος του καυσίμου, αλλά αντίθετα ο σκοπός που γίνεται η συγκεκριμένη δαπάνη.

-    Δαπάνες Επισκευής-Συντήρησης αγροτικών μηχανημάτων και οχημάτων: Λόγωτης καθημερινής χρήσης των μηχανημάτων (αγροτικά μηχανήματα, σκαπτικά εργαλείακλπ.) αλλά και των αγροτικών οχημάτων (ΦΙΧ), προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της αγροτικής δραστηριότητας, δημιουργούνται έξοδα επισκευής και συντήρησης αυτών. Οι δαπάνες αυτές, όπως επίσης και η αγορά σχετικών ανταλλακτικών αναγνωρίζονται φορολογικά.
-    Δαπάνες Ασφαλιστηρίων:Πρόκειται για τα έξοδα που κάνει ο αγρότης κατά τη διάρκεια του έτους προκειμένου να ασφαλίσει τόσο τα αγροτικά του μηχανήματα όσο και τα αγροτικά του οχήματα, τα εν λόγω έξοδα αναγνωρίζονται φορολογικά στο σύνολό τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουμε ότανστο ασφαλιστήριο υπάρχειημερομηνία έναρξης σε ένα έτος και ημερομηνία λήξης στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Στη περίπτωση αυτή, γίνεται υποχρεωτικά καταμερισμός της δαπάνης με βάση τη διάρκεια ασφάλισης στο κάθε έτος (Αρχή του «Δεδουλευμένου»).
-    Δαπάνες για Ημερομίσθια εργατών: Για να αναγνωριστεί φορολογικά το συνολικό κόστος των εργατικών, που θα καταβάλλει ένας αγρότης στο προσωπικό του, είναι απαραίτητο να υιοθετούνται οι γενικές διατάξεις που διέπουν την «εργατική» και την «ασφαλιστική» νομοθεσία. Στην περίπτωση εργατών γης (ημεδαπών και αλλοδαπών), είναι υποχρεωτικής φύσης ο τρόπος πληρωμής να γίνει μέσω εργοσήμου (εγκύκλιος Ο.Γ.Α., αρ. 9/12-09-2011).
-    Τόκοι και έξοδα συναφών δανείων: Αναφερόμαστε σε δάνεια, που έχουν χορηγηθεί σε κάποιον αγρότη, άμεσα συνδεδεμένων με την αγροτική του δραστηριότητα (καλλιεργητικό δάνειο ή δάνειο αγοράς εξοπλισμού).
-    Δαπάνες Άρδευσης:Συχνάεδώ υπάρχει σύγχυση για το ύψος της δαπάνης που φορολογικά θα αναγνωριστεί από κάθε αγρότη, αν πρόκειται για αρδευτικό, από το οποίο γίνεται χρήση από περισσότερους του ενός αγρότες. Στη περίπτωση αυτή, ως αναγνωρίσιμη δαπάνη θα είναι το ποσό που κατέβαλε ο κάθε αγρότης, τοοποίο προκύπτει από τον επιμερισμό του συνολικού ύψους του λογαριασμού σε όλους τους χρήστες.
-    Δαπάνες Ενοικίων αγροτεμαχίων:Προκειμένου να αναγνωριστεί το ύψος του ενοικίου που καταβάλλουμε για την αγροτική έκταση που έχουμε μισθώσει, είναι απαραίτητο να υπάρχει μισθωτήριο. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει μισθωτήριο αλλά υπάρχει μόνο μία απλή απόδειξη πληρωμής, τότε δεν αναγνωρίζεται φορολογικά το ποσό του ενοικίου. Χρήσιμο είναι να υπενθυμίσουμε ότι η πληρωμή του ενοικίου δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει μέσω του τραπεζικού συστήματος.
-    Έξοδαυπέρ ΕΛΓΑ:Πρόκειται για την ειδική ασφαλιστική εισφοράεπί της «αγροτικής παραγωγής»,που καταβάλλουν οι αγρότες υπέρ του «Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων». To ύψος της συγκεκριμένης δαπάνης μπορούμε να το βρούμε στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ (www.elga.gr). Η εν λόγω δαπάνη αναγνωρίζεται φορολογικά στο σύνολό της και στο μέτρο που αφορά την χρονιά που διανύουμε και όχι προηγούμενα έτη, ανεξαρτήτως του αν έχει καταβληθεί ή όχι.
-    Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων(Τ.Ο.Ε.Β):Διευκρινίζουμε ότι το παραστατικό πληρωμής, που χορηγείται σε κάθε αγρότη από αυτούς τους οργανισμούς, αναγνωρίζεται φορολογικά. Βασική προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη δαπάνη να αφορά το τρέχον έτος και όχι προηγούμενη έτη, ακόμα και αν εντός του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν μαζικές πληρωμές και για προγενέστερα έτη. Στηπερίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τη πλευρά του αγρότη, χορηγείται από τον οργανισμό σχετική βεβαίωση οφειλών, η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά.