Αναζήτηση

Με απόφαση του Δημοτικού ΢υμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:

«Επιχορήγηση Συλλόγων ».
Έχοντας υπόψη:
Tην περ. Α της παρ.1 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε
με το άρθρο 5 του Ν. 5043/23 :
<Με απόφαση του Δημοτικού ΢υμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών
επιχορηγήσεων:
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών,
καθώς και σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και αστικές εταιρείες μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού και αθλητικού
χαρακτήρα δραστηριότητες και που έχουν την έδρα τους εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου, ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων
πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική
δραστηριότητα,......................>
Βάσει του άρθρου 180 παρ. 1 του Ν. 4820/2021, οι φορείς που επιχορηγήθηκαν από
τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλλουν με το πέρας
διμήνου από την λήξη του Οικονομικού έτους, στους φορείς από τους οποίους
επιχορηγήθηκαν : α) Απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους
δραστηριότητας, β) ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή
χρηματοδότησης που έλαβαν, εφόσον είναι μικρότερη του εκατό τοις
εκατό(100%) των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν και γ) τον
προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος. Φωρίς την υποβολή αυτών δεν
επιτρέπεται να επιχορηγηθούν.
Ειδικότερα για τους συλλόγους που επιχορηγήθηκαν με ποσό άνω των 3.000,00
ευρώ χρειάζονται επιπλέον οι αναρτήσεις των τιμολογίων που αφορούν το ποσό
που έλαβαν από το Δήμο , στο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ (10Β,Ν.3861/2010 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014) , όπως αναφερόταν και στις αποφάσεις
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που ενέκρινε το ποσό της
επιχορήγησής τους.
΢το πλαίσιο των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται την επιχορήγηση με τα
κάτωθι ποσά, στους Πολιτιστικούς ΢υλλόγους και Αθλητικά ΢ωματεία του Δήμου
Ευρώτα και παρακαλώ για την ψήφιση:

ΕΠΩΝΤΜΙΑ Ποσό Επιχορήγησης

ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 3.500€
ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΛΟΤ΢ 2.500€
΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΢ΣΕΥΑΝΙΑ΢ 6.000€
Α.΢. ΒΛΑΦΙΩΣΗ ̈Ο Α΢ΣΗΡ ̈ 2.000€
Α.΢.Κ. ΑΡΗ΢ ΢ΚΑΛΑ΢ 3.000€
ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΙΩΝ ΢ΚΑΛΑ΢ 2.000€
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ΢ ΔΗΜΟΤ ΕΤΡΩΣΑ 4.000€
΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΣΩΝ ΑΠΑΝΣΑΦΟΤ ΓΡΑΜΜΟΤ΢ΙΩΣΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑ΢

2.000€

ΕΚΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ΢ – ΕΞΩΡΑΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢
ΖΑΡΑΥΩΝΑ΢

1.000€

ΑΘΛΗΣΙΚΟ΢ ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢
“ΚΑΛΛΙ΢ΘΕΝΗ΢”

5.000€
΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΔΑΥΝΙΟΤ “ΔΑΥΝΕ΢” 2.000€
Α.Π.Ο ΓΛΤΚΟΒΡΤ΢Η΢ “Ο ΛΕΩΝΙΔΑ΢” 3.000€
ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢
ΑΠΑΝΣΑΦΟΤ ΚΑΡΙΣ΢ΙΩΣΩΝ

1.500€
ΦΟΡΕΤΣΙΚΟ΢ ΟΜΙΛΟ΢ ΢ΚΑΛΑ΢ 2.000€
ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΢ΣΕΥΑΝΙΑ΢
“Η ΑΝΑΓΕΝΝΗ΢Η “

3.000€
Γ.Α.΢. ΢ΚΑΛΑ΢ 4.000€
ΥΙΛΑΘΛΗΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΢ΚΑΛΑ΢ 4.000€
ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΚΡΟΚΕΩΝ 3.000€
ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΔΑΥΝΙΟΤ “ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ΢” 3.000€
΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΚΡΟΚΕΩΝ 2.000€
΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΙΩΝ - ΔΕ΢ΠΟΙΝΙΔΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΤ 2.000€

Σο συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό
εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου. (άρθρο 202 παρ.1Α Ν.3463/2006,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν.4257/2014).
́ ́΢ε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00 ) συνολικά ετησίως,
οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων
φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν
στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10β Ν.3861/2010 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014 ́ ́.
Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, ΢ωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές
΢υνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που
επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος
Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα
παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του

εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του
ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων
συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω
επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου. Με
απόφαση του Τπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων
στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.» - ΠΡΟ΢Θ. ΑΡΘΡΟΤ 10Β ΜΕ ΣΟ ΑΡΘ. 16 ΣΟΤ Ν. 4305/14, ΥΕΚ-237 Α/31-10-
14 – Ι΢ΦΤ΢ ΑΠΟ 1-1-2015

logo light footer