Μάκης Γούσγουλας

Μάκης Γούσγουλας

Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρύθμιση για τον καθαρισμό των οικοπέδων εν όψει καλοκαιριού και της αντιπυρικής περιόδου για την πρόληψη για τις πυρκαγιές. Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

Στην τροπολογία και ειδικότερα στο άρθρο 2, ανατίθεται στους Δήμους η μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του καθαρισμού των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους, αλλά και για πρώτη φορά η συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη πρόκληση φωτιάς ή ταχείας επέκτασης αυτής.

Επιπροσθέτως, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα με πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όμως θεσπίζεται ελάχιστο ποσό τα διακόσια 200 ευρώ, για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις ως άνω υποχρεώσεις.

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο 2 της τροπολογίας:

Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της – Αντικατάσταση υποπερ. 26 περ. β παρ. I άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Η υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. I του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), περί αρμοδιοτήτων των δήμων στον τομέα του περιβάλλοντος, αντικαθίσταται ως εξής:

«26. Η μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών, μισθωτών και υπομισθωτών, από την 1η έως την 30ή Απριλίου εκάστου έτους, καθώς και της υποχρέωσης συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μάίου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, επί οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.), από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα. Η ως άνω μέριμνα, περιλαμβάνει ιδίως την ενημέρωση των υπόχρεων από τον οικείο δήμο, έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, με κάθε πρόσφορο μέσο για το περιεχόμενο της υποχρέωσης καθαρισμού, την εξέταση σχετικών καταγγελιών, την αυτεπάγγελτη αυτοψία και την επιβολή προστίμου κατά την παρούσα.

Ο οικείος δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ. Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στον δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών ο δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς. Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους του πρώτου εδαφίου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο οικείος δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων για την άρση του κινδύνου. Αν δεν βρεθούν τα στοιχεία των υπόχρεων, ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων, εξαιρουμένης της διαδικασίας επιβολής προστίμου. Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός για την άμεση άρση του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με πυροσβεστική διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27). Με την παρούσα δεν θίγεται το από 13/22.4.1929 π.δ. (Α’ 153).». ΠΗΓΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρέμβαση στο σπίτι του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη στο Χαλάνδρι, την ώρα της προβολής της συνέντευξης του πρωθυπουργού στους “Πρωταγωνιστές”, πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας: ΤΟ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ, έγραψαν χαρακτηριστικά τα μέλη της Κοινότητας, ενώ ανάρτησαν στα social media το παρακάτω κείμενο:
 
Παρέμβαση στο σπίτι του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη στο Χαλάνδρι.
Όποιος πιστεύει στα σοβαρά ότι εξουσία και ανθρωπιά μπορούν να συνυπάρξουν, είτε παραμένει ακόμα πολύ αφελής είτε είναι κολαούζος της εξουσίας.
Και ακόμα περισσότερο, αν συνεχίζει να το πιστεύει μετά τη δολοφονία των Τεμπών.
Κανένα μα κανένα τμήμα της κοινωνικής βάσης δεν πρέπει να πέφτει στην παγίδα και να αντιμετωπίζει την εξουσία, είτε του κράτους είτε του κεφαλαίου, με όρους ανθρωπιάς. Να μην νομίζει κάνεις ότι ως άνθρωποι μπορεί να κάνουν και κάποιο λάθος. Η αλήθεια είναι ότι δεν νοιάζονται για εμάς. Νοιάζονται μονάχα για τη θέση και τα κέρδη τους, και εμάς μας βλέπουν ως αριθμούς και ως υπηκόους. Και ως τέτοιοι θέλουν υποχρεωτικά να πιστέψουμε τη δική τους μοναδική “αλήθεια”, που προσπαθούν με μαεστρία να φτιάξουν, μες στη μέθη της αλαζονείας που τους δίνει η εξουσία τους, αλλά και μπρος στο φόβο που τους προξενεί η κοινωνική οργή.
Γιατί μετά τα Τέμπη, η κοινωνική βάση σήκωσε κεφάλι και τη φοβήθηκαν.
Γιαυτό και έτρεξαν σωρηδόν να γνωστά παπαγαλάκια των ΜΜΕ να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα, νομίζοντας πως η κοινωνία τρώει σανό.
Ό,τι έγινε στα Τέμπη, όσο κι αν κοπανιούνται, δεν ξεπλένεται κι ούτε μπορούν να κρυφτούν οι υπεύθυνοι αυτού του εγκλήματος.
Κανένα κανάλι και καμία εκπομπή-πλυντήριο, όπως οι “Πρωταγωνιστές” του Θεοδωράκη, δεν μπορούν να θολώσουν πια το τοπίο και να βγάλουν καθαρούς τους υπεύθυνους του εγκλήματος των Τεμπών.
Και αφού μιλάνε για τραγωδία, τα μόνα τραγικά πρόσωπα της υπόθεσης είναι οι 57 νεκροί, κι ο Μητσοτάκης κι η παρέα του οι αδίστακτοι θύτες. Γιατί δεν φτάνει που συνέβη ό,τι συνέβη, προσπαθούν κιόλας με νύχια και με δόντια να τη βγάλουν καθαρή.
Κι ο Θεοδωράκης βεβαίως απλά ένας κακός, αλλά πολύ επικίνδυνος σκηνοθέτης.
ΤΟ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ.  ΠΗΓΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Την επαναφορά των παλαιότερων σχεδίων του για αυστηρή εφαρμογή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ο οποίος προβλέπει πρώτα αξιολόγηση και μετά μονιμοποίηση των νέων υπαλλήλων στο Δημόσιο, εξήγγειλε χθες στη συνέντευξή του στον Στ. Θεοδωράκη, ο Κυρ. Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών και την προσπάθεια της κυβέρνησης να το αποδώσει στο «κακό Δημόσιο», ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά: «Για πρώτη φορά -για πρώτη φορά- οι δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά τη διετία θα αξιολογηθούν. Πόσοι από αυτούς που μας ακούνε σήμερα γνωρίζουν ότι σήμερα στη δημόσια διοίκηση, όταν διορίζεσαι για δύο χρόνια είσαι δόκιμος και μονιμοποιείσαι μετά την πάροδο διετίας, μετά από αξιολόγηση; Αυτή η διαδικασία δεν έγινε ποτέ στην πράξη. Ήταν μια διαδικασία τελείως αυτόματη. Μπήκες στο Δημόσιο, θα μονιμοποιηθείς χωρίς να σε αξιολογήσει κανείς».

Τι προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας) για τη «Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση», προβλέπεται ότι:

  1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
  2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, παρακολουθούν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που οργανώνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47 του παρόντος.
  3. Με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, με εξαίρεση τους υπαλλήλους στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό.
  4. Κατά της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου για την απόλυση δοκίμου υπαλλήλου, σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και κατά της απόφασης περί μη μονιμοποίησης του σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
  5. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία.
  6. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν δοκιμαστική υπηρεσία μεγαλύτερης διάρκειας εξακολουθούν να ισχύουν».

Οι προβλέψεις Κεραμέως, ΥΠΕΣ & ο Μητσοτάκης του 2014

Σαφής πρόβλεψη για αξιολόγηση των νέων υπαλλήλων έγινε στο Ν. 4823/2021 (Κεραμέως) για τους εκπαιδευτικούς, ενώ σχετική ρύθμιση είχε γίνει και για τους επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, καθώς εγκύκλιος του Ιουλίου του 2020 έθετε ως προϋπόθεση, για τη μονιμοποίηση όσων ήδη εργάζονται μια διετία με βάση τους πίνακες του ΑΣΕΠ, την αξιολόγηση.

Να σημειωθεί ότι το 2014, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο σημερινός πρωθυπουργός, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη δίνοντας από τότε τον τόνο είχε υπενθυμίσει τι προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας για τους νεοδιόριστους, τονίζοντας ότι αν δεν αξιολογηθούν θετικά στην πρώτη δοκιμαστική διετία μπορούν να απολυθούν: «Θυμίζω κάτι που έχουμε αμελήσει. Ότι από τον υφιστάμενο Κώδικα και τη νομοθεσία προβλέπεται διετής δοκιμαστική περίοδος στο Δημόσιο. Δεν εφαρμόζεται, όμως, ποτέ και ένα πρώτο βήμα θα ήταν να την εφαρμόσουμε και εάν σ’ αυτήν τη διετία εντοπίσουμε περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Δημοσίου, αυτοί να μην αποκτούν το καθεστώς του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου», είχε πει προ 9ετίας.

Και στο βάθος απολύσεις

Παράλληλα κατά τη χθεσινή του συνέντευξη ο πρωθυπουργός επέμεινε και πάλι στην αξιολόγηση με στόχο τις απολύσεις που είχε θεσμοθετήσει το 2014, καθώς έβαζε με το ζόρι στον «κουβά» των απολύσεων, το 15% των δημοσίων υπαλλήλων που αξιολογούνταν,  -ήτοι περίπου 30.000 με 40.000. Κι αυτό γιατί με το ανθρωποφαγικό πλαίσιο αξιολόγησης του κ. Μητσοτάκη, το 25% των υπαλλήλων επρόκειτο να βαθμολογηθεί υποχρεωτικά με βαθμούς 9-10, το 60% με βαθμούς 7-8 και το υπόλοιπο 15% θα έπαιρνε «κάτω από τη βάση» δηλαδή 1-6. «Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2013 τοποθετήθηκα σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πάλεψα και αγωνίστηκα για την έννοια της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Χιλιάδες, χιλιάδες κάθε μέρα έξω από το υπουργείο», είπε χαρακτηριστικά κατά τη χθεσινή του συνέντευξη. Και πρόσθεσε: «Τότε είχα τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης απέναντι μου. Τώρα το αίτημα δεν είναι ένα αίτημα: «Θέλουμε αξιολόγηση» – «Δε θέλουμε αξιολόγηση». Αυτοί που δε θέλουν αξιολόγηση είναι λίγοι. Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα την κάνουμε με τρόπο, ο οποίος να είναι δίκαιος, ουσιαστικός και γρήγορος».

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, προκειμένου να εκτονωθεί το έγκλημα των Τεμπών, θα επιχειρηθεί η «κουλτούρα των απολύσεων» μέσω της αξιολόγησης, να περάσει σε όλο το Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, με βάση των δημοσιουπαλληλικό κώδικα, η απόλυση δημοσίου υπαλλήλου μπορεί να γίνει μετά από δύο συνεχείς ετήσιες αρνητικές αξιολογήσεις.

Μπλοκάκι και ψηφιακή κάρτα εργασίας

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξή του στον Alpha:

-Υπεραμύνθηκε των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο, στη βάση των συμβάσεων με μπλοκάκι: «Να μην το υποτιμάμε το μπλοκάκι. Μπλοκάκι με συμβάσεις…», απάντησε σε σχετικό ερώτημα για τους σταθμάρχες με μπλοκάκι. Και στη συνέχεια έριξε την ευθύνη στις καθυστερήσεις του ΑΣΕΠ: «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου γιατί έχουμε επιλέξει κ. Θεοδωράκη -από την εποχή του ΑΣΕΠ- για να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο των προσλήψεων να έχουμε μία διαδικασία προσλήψεων, η οποία είναι εξαιρετικά ‘βαριά’»

-Μίλησε για την εφαρμογή της «ψηφιακής κάρτας εργαζομένου. Παντού στο Δημόσιο. Το επαναλαμβάνω. Η εντολή που έδωσα στον Υπουργό Εργασίας είναι: «Θα επιταχύνουμε το έργο της ψηφιακής κάρτας παντού στο Δημόσιο», πρόσθεσε.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα 20 Μαρτίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τον νέο διοικητή ΔΙΚΕ (IV Μεραρχία Πεζικού “Πελοπόννησος”) υποστράτηγο Γιάννη Δημητρέλλο και τον απερχόμενο διοικητή αντιστράτηγο Δημήτρη Σκουφίδη.

Κατά τη συνάντηση, ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία με τον αντιστράτηγο Δ. Σκουφίδη τονίζοντας ιδιαίτερα το έργο συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και ηρώων που υλοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση για την συνέχισή της στο ίδιο εξαιρετικό πλαίσιο και με τον νέο διοικητή ΔΙΚΕ.

Mε βάση την ενημέρωση που έγινε το πρωί σήμερα, Τρίτη 21 Μαρτίου, στις κλινικές covid-19 των νοσοκομείων της Περιφέρειας νοσηλεύονταν -μέχρι και χθες Δευτέρα 20 Μαρτίου – συνολικά 26 άτομα και συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο Αργους 2, στο Νοσοκομείο Ναυπλίου 1, στο Παναρκαδικό Τρίπολης 6, στο Νοσοκομείο Κορίνθου 7 (τα 2 στη ΜΕΘ), στο Νοσοκομείο Σπάρτης 3 και στο Νοσοκομείο Καλαμάτας 7.

Ανακοινώνεται ότι με την 37/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας, κινήθηκε η διαδικασία κύρωσης κοινοχρήστων χώρων των οικισμών Ελαίας και Πλύτρας – Καραβοστασίου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/31-3-2011) αναρτούνται τα διαγράμματα δικτύου κοινοχρήστων χώρων των οικισμών Ελαίας,  Πλύτρας και Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας.

Τα εν λόγω διαγράμματα θα βρίσκονται αναρτημένα:

  • Στο Δημαρχείο (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος), Μολάοι.
  • Στον πίνακα ανακοινώσεων στην Κοινότητα Ελαίας
  • Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού.
  • Στην ιστοσελίδα του Δήμου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου μας, εντός 20 ημερών από την τελευταία ανακοίνωση στον τύπο.

Ανακοίνωση
Κύρωση Κοινόχρηστων Χώρων Ελαίας Π1
Κύρωση Κοινόχρηστων Χώρων Ελαίας Π2
Κύρωση Κοινόχρηστων Χώρων Καραβοστασίου
Κύρωση Κοινόχρηστων Χώρων Πλύτρας

Αρεόπολη: Πρόγραμμα ιστορικής επετειακής εσπερίδας Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Μια από τις χώρες με ακριβά ενοίκια για αγροτική γη φαίνεται να είναι η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Συγκεκριμένα, η ενοικίαση ενός εκταρίου καλλιεργήσιμης γης ή/και μόνιμων λιβαδιών κυμαινόταν από 62 ευρώ στη Σλοβακία έως 836 ευρώ κατά μέσο όρο στις Κάτω Χώρες.

Τα ακριβά ενοίκια...

Μεταξύ των περιοχών της ΕΕ, η ενοικίαση ενός εκταρίου γεωργικής γης ήταν πιο ακριβή το 2021 στην ολλανδική περιφέρεια Flevoland (1.721 ευρώ ανά εκτάριο), ακολουθούμενη από τις Κανάρια στην Ισπανία (1.119 ευρώ ανά εκτάριο) και την Αττική στην Ελλάδα (927 ευρώ ανά εκτάριο).

 

Σύμφωνα με στοιχεία από το 2020, η Venezia Giulia στην Ιταλία (1.714 ευρώ ανά εκτάριο) ήταν μεταξύ των περιοχών με τις υψηλότερες τιμές ενοικίασης.

 

...και τα φθηνά

Αντίθετα, οι τιμές ενοικίασης ήταν χαμηλότερες στο Mellersta Norrland και στο Övre Norrland (και οι δύο 25 ευρώ ανά εκτάριο) στη Σουηδία, ακολουθούμενο από το Východné Slovensko (42 ευρώ) στη Σλοβακία. Τα μόνιμα λιβάδια είναι η κύρια χρήση γεωργικής γης σε αυτές τις περιοχές.

 

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ που ανέφεραν συγκεκριμένες τιμές ενοικίασης για αρόσιμη γη και για μόνιμους βοσκότοπους, η ενοικίαση μόνιμων λιβαδιών ήταν πάντα φθηνότερη από την ενοικίαση καλλιεργήσιμης γης.

Το ενοίκιο για ένα εκτάριο μόνιμων λιβαδιών το 2021 κυμάνθηκε από το χαμηλό των 39 ευρώ κατά μέσο όρο στη Σλοβακία έως τα 337 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ιρλανδία, σε σύγκριση με τις τιμές ενοικίασης για καλλιεργήσιμη γη που κυμαίνονταν μεταξύ 79 και 466 ευρώ στις ίδιες δύο χώρες.

 
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις

Σε ένα κομβικό νομοσχέδιο για τον αγροδιατροφικό τομέα που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο που αφορά το ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ απέχει από τις συζητήσεις το ΓΕΩΤΕΕ λόγω μη συγκρότησης σε σώμα του κεντρικού του οργάνου. 

Τρεις και πλέον μήνες μετά τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ καταδικάζοντας το γεωτεχνικό χώρο να είναι έρμαιο στις αποφάσεις τρίτων και απαξιώνοντας με το τρόπο αυτό τους γεωτεχνικούς που προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν τα νέα όργανα διοίκησης.

 

Για να δούμε τι θα δούμε και που θα οδηγήσει αυτή  η ολιγωρία για την εκλογή του πρόεδρου

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις

Αναλυτική εγκύκλιο αναφορικά με ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν με το Ν. 5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αφορά το καθεστώς των μετατάξεων, τον προσλήψεων, θέματα προσοντολογίου – κλαδολογίου και άλλα:

Δείτε αναλυτικά:     ΠΗΓΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 
από 12
 
 
              
1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΑΝΑΡΤΗΤΕΑΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΑθήνα, 20Μαρτίου2023Αριθ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758ΠΡΟΣ:Όπως ο πίνακας αποδεκτών(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)Ταχ.Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15106 74, ΑθήναE-mails: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.(για θέματατου ΚεφαλαίουΑ’ )Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.(για θέματατου Κεφαλαίου Β’ )Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.(για θέματα του Κεφαλαίου Γ ́)Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.(για θέματατου ΚεφαλαίουΔ’)ΘΕΜΑ: Ν. 5027/2023«Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα -Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα -Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς -Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).Σας ενημερώνουμε ότι στις 2Μαρτίου 2023δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ως άνω στο θέμα ν. 5027/2023(Α ́ 48).Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ1. Άρθρο 34του ν. 5027/2023: Συνυπηρέτηση τριτέκνων -πολυτέκνων-Προσθήκη άρθρου 11Αστο ν. 4440/2016.Με τις διατάξεις του αρ. 34 του ν. 5027/2023 τροποποιείται ο ν. 4440/2016 και συγκεκριμένα προστίθεται άρθρο 11Α, στο οποίο προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μετάταξηςγια λόγους συνυπηρέτησηςγια τους τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:«1.Μετά από το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 (Α ́ 224), προστίθεται άρθρο 11Α,ως εξής:“Άρθρο 11ΑΜετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης1.Αποκλειστικά οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παράτασης απόσπασηςγια λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν με απόσπαση. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, άλλως σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου με δέσμευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ειδικά, οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α ́ βαθμού δύνανται να αιτηθούν μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α ́ βαθμού. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης με μόνη προϋπόθεση κατά το χρόνο έκδοσης
 
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">
 
2της απόφασης μετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.2.Εφόσον η παράταση της απόσπασης λήγει προ της ολοκλήρωσης της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης.3.Ειδικά για τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (v. 3528/2007).4.Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατ' εφαρμογή της παρούσας υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσίαμετάταξης για μια δεκαετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης.”.2.Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοιυπάλληλοι, των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, έχει ήδη λήξεικατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρ. 11Α του ν. 4440/2016 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνώναπό την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016.». 1. ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣΒάσειτωνανωτέρω διατάξεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:•Η ρύθμιση προβλέπειδυνατότητα μετάταξης αποκλειστικάσε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί απόσπασηγια λόγους συνυπηρέτησηςπου έχειπραγματοποιηθεί βάσει του αρ. 11 του ν. 4440/2016. •Η ρύθμισηαφορά αποκλειστικάτρίτεκνους ή πολύτεκνους υπαλλήλους, όχι οποιονδήποτε υπάλληλο έχει αποσπαστεί για λόγους συνυπηρέτησης κατ' εφαρμογή του αρ. 11 του ν. 4440/2016.•Η ρύθμισηαφορά αποκλειστικάτρίτεκνουςή πολύτεκνους υπαλλήλους, των οποίων η απόσπαση έχειήδη ανανεωθεί τουλάχιστον μία (1) φορά(ή δύο για τους πολύτεκνους)και βρίσκεται σε ισχύ η ανανέωση κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης. •Η δυνατότητα μετάταξης δίνεται αποκλειστικάγια το φορέα,στον οποίο είναι ήδη αποσπασμένος ο υπάλληλοςγια λόγους συνυπηρέτησης,όχι για οποιονδήποτε φορέα υποδοχής. •Η αίτηση μετάταξης πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενοπρο της λήξηςτης παράτασης απόσπασης. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον η απόσπαση έχει λήξει, ο υπάλληλος επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του. •Η ολοκλήρωση της μετάταξης στο φορέα υποδοχής γίνεται α)σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, άλλως σε περίπτωση μη ύπαρξηςτέτοιας θέσηςβ)σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας,για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικάπροσόντα, άλλως γ)σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέσηυφιστάμενουκλάδου (δεν επιτρέπεται σύσταση κλάδου με την πράξη μετάταξης) με δέσμευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας.•Στην περίπτωση αποσπασμένων τρίτεκνωνή πολύτεκνωνυπαλλήλωνπου ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α ́ βαθμού μπορούννα αιτηθούν μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α ́ βαθμού.•Για την ολοκλήρωση της μετάταξης κατά τα ανωτέρω, ο φορέας υποδοχής πρέπει πρώτα να έχει προσαρμόσει τις οργανικές του θέσεις(κλάδοι/ειδικότητες) στο νέο Προσοντολόγιο –Κλαδολόγιο(Π.Δ. 85/2022, ΦΕΚ Α ́232 -βλ. σχετικά τις αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.2022-ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ καιΔΙΔΔΑ/οικ.2354/13.2.23 -ΑΔΑ: Ψ9ΘΥ46ΜΤΛ6-Ψ3Κ εγκυκλίουςτης Υπηρεσίας μας).Εξυπακούεται ότι τούτο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κλάδων ή ειδικοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α ́ και Β ́ του π.δ.85/2022 ή εξαιρούνται από αυτό.•Κατ ́ αντιστοιχία, ο προς μετάταξη υπάλληλος πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα σύμφωνα με το προαναφερθέν Προσοντολόγιο –Κλαδολόγιο προσόντα του επιδιωκόμενου κλάδου και ειδικότητας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτά περιλαμβάνονται στο σχετικό π.δ.85/2022. •Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μόνοτου φορέα υποδοχής (όχι, δηλ.,με κοινή απόφαση των φορέων προέλευσης και υποδοχής, όπως στην περίπτωση της απόσπασης).•Η εν λόγω μετάταξη πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, επομένως και κατά παρέκκλιση του αρ. 74 του ν. 4674/2020.11Ν. 4674/2020 αρ. 74: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία τουαρ. 24 του ν.4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν
 
 
3•Κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης πρέπει να εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.•Στην περίπτωση που η παράταση της απόσπασης του υπαλλήλου λήγει πριν από τηνολοκλήρωση της πράξης μετάταξήςτου, τότε η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης.•Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιηθεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, τότε ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στηνπαρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (v. 3528/2007, όπως ισχύει).2•Επισημαίνεται ότιστο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του αιτούντος θα πρέπει να αναγράφεται ότι έχει αποσπαστεί βάσει των διατάξεων του αρ. 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, καθώς και αν εργάζεται σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α ́ βαθμού. •Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατά τα ανωτέρω,υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία μετάταξης για μια δεκαετίααπό την ολοκλήρωση της μετάταξης, ήτοιγια μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.•Επισημαίνεται ότι η δέσμευση δεκαετούς παραμονής πρέπει να αναγράφεται στο διατακτικό της πράξης μετάταξης. Δεν επιτρέπεται δε βάσει της δεσμεύσεως αυτής ουδεμία περαιτέρω υπηρεσιακή μεταβολή, που συνιστά απομάκρυνση από την εν λόγω Υπηρεσία όπου υφίσταται η δέσμευση, ιδίως απόσπαση για λόγους υγείας, αμοιβαία μετάταξη, μετάταξη ή απόσπαση μέσω του ΕΣΚ ακόμα και μετά το πέρας του ημίσεος χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 ή αντίστοιχη μετακίνηση βάσει άλλων διατάξεων, δεδομένου ότι ως μεταγενέστερη και ειδικότερη η παρούσα ευεργετική ρύθμιση κατισχύει οποιασδήποτε άλλης ειδικής ή γενικής διατάξεως. Αναλυτικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν από τον υπάλληλο, μαζί με την αίτησή του προς το φορέα υποδοχής,είναι τα ακόλουθα:-ΠιστοποιητικόΥπηρεσιακών Μεταβολών, -Βεβαίωση υπηρεσίας συζύγου/συμβιούντος,-Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της δέσμευσης δεκαετούς παραμονής στονφορέα υποδοχής.-Δικαιολογητικά περί απόδειξης της πολυτεκνίαςή τριτεκνίας κατά τα αντιστοίχως οριζόμενα για τους διορισμούς (ΦΕΚ Β ́ 3614/2022), δεδομένου ότι η μετάταξη είναι οιονεί διορισμός. Συγκεκριμένα:oΓια την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτείται: Α) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τουοικείου δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αιτών ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εθνικού δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ). oΓια την απόδειξη της ιδιότητας του τριτέκνου εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 64 ν. 4590/2019 και ΦΕΚ Β ́ 3614/2022, σύμφωνα με τις οποίες ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτόςγάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα μετην παρ.5 του αρ.7 και τοαρ. 10του ν.4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ` αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.». 2Ν. 3528/2007 άρ. 70 παρ. 2: «Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.».
 
 
42. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ–ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΚ•Τρίτεκνοιή πολύτεκνοιυπάλληλοιτων οποίων η απόσπασηγια λόγους συνυπηρέτησης έληξε πριν τη δημοσίευση του νόμου5027/2023 (2.3.2023), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μετάταξης3προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας(ΚΕΚ) του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικώνπου προαναφέρθηκαν, και βεβαίωση ύπαρξης θέσηςκατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016.•Η εν λόγω αίτηση μετάταξηςμε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ,πρέπει να κατατεθεί προς την ΚΕΚ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνώναπό την έναρξη ισχύος του παρόντοςνόμου, ήτοι μέχρι και τις 3Μαΐου 2023. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, αιτήσεις μετάταξης προς την ΚΕΚ δενθα γίνονται δεκτές. •Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι το εμπρόθεσμο της αίτησης λογίζεται α)από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης, εφόσον αυτή κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή β)από την ημερομηνία σφράγισης του φακέλου εφόσον αυτή κατατεθεί ταχυδρομικώς, ή γ)από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος, εφόσον αυτή αποσταλεί ηλεκτρονικά.2. Άρθρο 35παρ. 3 του ν. 5027/2023: Τελικές –μεταβατικές διατάξεις.«3. Εκκρεμείς μετατάξεις ολοκληρώνονται βάσει του άρθρου 17 του ν. 4440/2016 (Α ́ 224), όπως ισχύει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον στο χρονικό αυτό σημείο έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.».Διευκρινίζεται ότι ως χρονικό σημείο νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 2.3.2023.Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εκκρεμείς μετατάξεις μπορούν να ολοκληρωθούν,εφόσον το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει σχετικά μέχρι και τις2.3.2023. Εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχει γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η μετάταξη δενολοκληρώνεταιβάσει των διατάξεων αυτών,αλλά δύναται να επανυποβληθεί αίτηση μετάταξης βάσει των παγίων διατάξεωντου ΥΚ ή ΚΔΚΥ.Συναφώς, με τις διατάξεις του άρθρου36παρ. 1 περ. βτου ν. 5027/2023«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:α) ...β) Το άρθρο 17 του ν. 4440/2016 (Α ́ 224), περί σύντμησης οκταετίας για μετάταξη των διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μετά την 1η.1.2009.».4. Άρθρο 82του ν. 5027/2023: Μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας υπαλλήλων κλάδου Τηλεφωνητών –Αντικατάσταση παρ. 4 αρ. 16 ν. 1586/1986. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 1586/1986 (Α ́ 37) αντικαθίσταται ως εξής:«4. Οι τυφλοί υπάλληλοι κλάδων Τηλεφωνητών τουΔημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καιτων Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, οι οποίοι είναι κάτοχοι ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας, δύνανταινα μετατάσσονται ύστερα από αίτησήτους σε κενή θέσηανώτερης κατηγορίας χωρίς μεταβολή των καθηκόντωνπου ασκούν. Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ν. 3528/2007, Α ́ 26) και τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α ́ 143), με εξαίρεσητην παρ. 2 του άρθρου 70 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και την παρ. 2 του άρθρου 76 του ΚώδικαΔημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Η θέση του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών συνεχίζει να είναι δεσμευμένη γιαόσο χρονικό διάστημα υπηρετεί ο υπάλληλος στην υπηρεσία ανεξαρτήτως της μετάταξης σε κλάδο ανώτερηςκατηγορίας.». Η ανωτέρω ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους του εν λόγω κλάδου, τα καθήκοντα των οποίων δεν θα μεταβληθούν και μετά την ολοκλήρωση της μετάταξης, να αξιοποιήσουν τον τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας που κατέχουν ή αποκτούν. Στο σημείο αυτό, επισημαίνονται τα ακόλουθα:α)Για την ολοκλήρωση της μετάταξης σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη ρύθμιση διατάξεις του ΥΚ και του ΚΔΚΥ, δενλαμβάνεταιυπόψη η διάταξη περί συμπλήρωσης οκταετίας από το διορισμό, αλλά εφαρμόζεται μόνο η διάταξη της διετίας από τον διορισμό.3Σχετικό έντυπο αίτησης μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, στη διαδρομή
 
 
5β) Για όσο διάστημα ο υπάλληλος κατέχει θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας και μέχρι την με οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του, η θέση του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών παραμένει δεσμευμένη, οπότε δενμπορείνα καλυφθεί με πρόσληψη ή μετάταξη άλλου υπαλλήλου.γ) Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης,όπως προβλέπεται στις πάγιες διατάξεις του Υ.Κ. ή του Κ.Δ.Κ.Υ.και δεν είναι δυνατή η μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, καθώς η θέση αυτή παραμένει δεσμευμένη για όσοχρονικό διάστημα υπηρετεί ο υπάλληλος στην Υπηρεσία. Εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση στην κατηγορία και κλάδο στον οποίο επιθυμεί τη μετάταξη ο αιτών, είναι δυνατή από την Υπηρεσία η εξέταση του αιτήματος βάσει ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Άρθρο 84του ν. 5027/2023:Μετάθεση σε παραμεθόρια περιοχή –Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 42 ν. 3536/2007. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (Α ́ 42) επέρχονται νομοτεχνικές αλλαγές, προστίθεται ο Δήμος Πωγωνίουτου Νομού Ιωαννίνων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26) έχει επίσης εφαρμογή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας,Πέλλας, Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς, καθώς και για τον Δήμο Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων.». Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων εφεξής και ο Δήμος Πωγωνίου του νομού Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνεται στο σύνολό του στις παραμεθόριες περιοχές για τη μετάθεση των υπαλλήλων κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 67 του ν. 3528/2007. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ1.ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν.5027/2023, «Τα άτομα με αναπηρία που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ.β’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’143), και αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή είναι τυφλά ή άτομα με προβλήματα όρασης ή άτομα κωφά ή βαρήκοα, κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών αποστολών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συνοδεύονται από εξειδικευμένο προσωπικό βοηθό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης για τον προσωπικό βοηθό του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την καταβολή της».Με την εν λόγω διάταξη διασφαλίζεται η δυνατότητα μετακίνησης, με ασφαλή τρόπο, των ατόμων με αναπηρία που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, και συγκεκριμένα, με συνοδεία από εξειδικευμένο προσωπικό βοηθό στο πλαίσιο υπηρεσιακών αποστολών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι εν λόγω υπάλληλοι ώστε να εκτελούν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, καθώς και να μετέχουν σε ευρύτερο κύκλο υπηρεσιακών καθηκόντων.2.ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣΜε το άρθρο 29 του ν. 5027/2023 στην παρ.1 του άρθρου 30 του ν.1264/1982 (Α’79) προστέθηκε δεύτερο εδάφιο σχετικά με τη νομιμοποίηση του ελληνικού Δημοσίου να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και να ζητήσει να κηρυχθεί ως παράνομη και καταχρηστική μια απεργία και η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ο νόμος αυτός, όπως είναι, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.3-10, 16 παρ.7-9, 22 παρ.1 και 2, 24 και 27, εφαρμόζεται με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στους έμμισθους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), όπως και στους μόνιμους ή με θητεία υπαλλήλους των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ακόμη δε και στους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.3 του Συντάγματος. Το ελληνικό Δημόσιο νομιμοποιείται σε κάθε περίπτωση να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 22, και δια του Υπουργού που ασκεί τη σχετική εποπτεία, και όταν έχει εκχωρήσει τις σχετικές κρατικές αρμοδιότητες σε Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και με μεταφορά προς αυτούς των κατ’ αντικείμενο αρμόδιων υπαλλήλων.»
 
 
6Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της διακύμανσης και των προβληματισμών που έχουν διατυπωθεί στην νομολογία, αναφορικά με την ύπαρξη ή μη εννόμου συμφέροντος του Ελληνικού Δημοσίου να ζητήσει να κηρυχθεί ως παράνομη και καταχρηστική μια απεργία, σε περιπτώσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση σε Ο.Τ.Α. ή άλλα ν.π.δ.δ. με μεταφορά μάλιστα και των κατ ́ αντικείμενο αρμοδίων υπαλλήλων. Έτσι το εποπτεύον υπουργείο μπορεί να παρακολουθεί την τήρηση της πραγματικής και προσήκουσας άσκησης της εκχωρηθείσας αρμοδιότητας.3.ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥΜε το άρθρο 30 του ν.5027/2023 μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α’ 26) προστέθηκε δεύτερο εδάφιο σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε γονείς δημοσίους υπαλλήλους λόγω θανάτου τέκνου τους ως εξής: «1. Οι υπάλληλοι έχουνδικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β’ βαθμού. Ειδικότερα, οι γονείς υπάλληλοι δικαιούνται αυτοτελώς συνεχόμενη άδεια είκοσι (20) ημερών με αποδοχές από την ημέρα θανάτου του τέκνου τους....».Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι ειδικά για τους γονείς υπαλλήλους σε περίπτωση θανάτου του τέκνου τους στοιχειοθετείται για κάθε γονέα αυτοτελώςδικαίωμα συνεχόμενηςάδειας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, η οποία εκκινεί από την ημερομηνία θανάτου του τέκνου και κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές.Η εν λόγω τροποποίηση του ΥΚ αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ωστόσο ανάλογη ρύθμιση έχει συμπεριληφθεί και στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας με το άρθρο 236Ατου Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 80/2022), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 93 του ν.5018/2023, η οποία εφαρμόζεται για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου.4.ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΑΙΝΟΥΜε το άρθρο 31 του ν.5027/2023 αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 62 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α’ 26) αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της ηθικής αμοιβής του επαίνου ως εξής: «1. Ο έπαινος απονέμεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Αν δεν προκύπτουν από τα στοιχεία του εισηγητικού φακέλου ταπραγματικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 61, περί απονομής ηθικής αμοιβής, ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να ζητήσει ειδικά αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.»Με την εν λόγω ρύθμιση εξασφαλίζεται η έμπρακτη αναγνώριση των εξαιρετικών πράξεων των υπαλλήλων καθώς απλοποιείται η διαδικασία απονομής της ηθικής αμοιβής. Συγκεκριμένα, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται εξ ολοκλήρου στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος δύναται να εκδώσει την πράξη ηθικής αμοιβής με μόνη ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση υπηρεσιακού συμβουλίου στις περιπτώσεις αποκλειστικά εκείνες, από τις οποίες προκύπτει αδιαμφισβήτητα η εξαιρετική, πέραν των καθηκόντων του υπαλλήλου, πράξη ή η κοινωνική του δράση.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη τουάρθρου21του ν.4829/2021, «Τα άρθρα 61 και 62 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 -Α` 26) εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ), καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).».5.ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝΜε την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν.5027/2023 στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α’ 26), προστέθηκε παρ.11, ως εξής:
 
 
7«11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.»Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «3. Η ισχύς των παρ.1 και 2 αρχίζει από την 1η.1.2023».Με την εν λόγω ρύθμιση θεσπίζεται ειδική άδεια διάρκειας έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος με αποδοχές για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κακοκαιρία ή καύσωνας), η οποία χορηγείται εφόσον:Α) σε κάθε περίπτωση έχειπροηγουμένως εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων από την αρμόδια για τα ζητήματα αυτά Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχετικές αποφάσεις, ανακοινώσεις ή προειδοποιήσεις μέσω του 112 σε συνδυασμό με σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας μας. Β) προκύπτει ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης στην εργασία για λόγους πουοφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ήτοι αδυναμία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του/της υπαλλήλου. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών λόγω κακοκαιρίας η ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης δύναται να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή, ιδίως τον οικείο Δήμο με βάση τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατοικίας ή εργασίας του/της υπαλλήλου σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση καύσωνα η χορήγηση της εν λόγω άδειας και η ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης συναρτάται με τυχόν υφιστάμενα προβλήματα υγείας του/της υπαλλήλου. Για τη χρήση της άδειας αυτής απαιτείται προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης, σχετιζόμενης με τον καύσωνα και τα προβλήματα υγείας του υπαλλήλου. Η εν λόγω τροποποίηση του ΥΚ αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ωστόσο για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι δυνατή στις περιπτώσεις αυτές η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 657-658 του Αστικού Κώδικα περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας.Επιπλέον και δεδομένου ότι η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1ης/1/2023, οι υπάλληλοι καθώς και οι Υπηρεσίες δύνανται, εφόσον αποδεικνύεται προσηκόντως κατά τα προαναφερόμενα, να αιτηθούν και να δικαιολογηθούν οι ημέρες απουσίας των υπαλλήλων κατά την πρόσφατη κακοκαιρία με τις χιονοπτώσεις. Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023 (Α ́48) αντικαθίσταται το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133) περί προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης προκειμένου να υιοθετηθεί μια ενιαία και ολοκληρωμένη διαδικασία για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τόσο του τακτικού όσο και του ορισμένου χρόνου προσωπικού ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.Ειδικότερα, δεδομένου ότι δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, αλλά αυτές διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο, στερείται πλέον νομιμοποιητικής βάσης η έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για προσλήψεις βάσει της διαδικασίας της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), της οποίας η ισχύς παρατεινόταν ετησίως. Εξ αυτού του λόγου και προκειμένου να μην καταλείπεται ρυθμιστικό κενό, η ως άνω Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου παρατάθηκε αποκλειστικώς για διάστημα έξι (6) μηνών μέχρι την 30η.6.2023. Λόγω της περιορισμένης ισχύος της κατά τα ανωτέρω και κυρίως, προς πλήρη ρύθμιση του πεδίου προγραμματισμού των προσλήψεων στο δημόσιο αναμορφώνεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, προκειμένου να ρυθμιστεί ενιαία και ολοκληρωμένα το εν λόγω πλαίσιο. Συγκεκριμένα, εξακολουθεί να προβλέπεται ο ετήσιος προγραμματισμός για το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του δημοσίου, καθώς και το προσωπικό ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, αυτού με συμβάσεις μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης, με τη συμπερίληψηστις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 και των σχετικών ρυθμίσεων του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) περί αναλογικής εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του τακτικού και εποχικού προσωπικού και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.
 
 
8Ομοίως, εξακολουθούν να υφίστανται οι προβλέψεις περί χορήγησης έγκρισης προσλήψεων σε αιτήματα που για αντικειμενικούς λόγους δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή τους εντός του προβλεπόμενου, από το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, διαστήματος. Δεδομένης της κατάργησης της Π.Υ.Σ. 33/2006, τα σχετικά αιτήματα προσλήψεων των φορέων εγκρίνονται με κοινή απόφαση τωναρμόδιων υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού, ήτοι των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, διαδικασία που προβλεπόταν άλλωστε και στην Π.Υ.Σ 33/2006.Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 51 του ν. 4622/2019, όπως αυτό αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του ν. 5027/2023, στον ετήσιο προγραμματισμό για το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου πλέον και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημόσιου τομέα επήλθαν οι κάτωθι αλλαγές:1.1.Πεδίο ΕφαρμογήςΤο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων ορίζεται στις παρ. 1 και 9 .Συγκεκριμένα:✓στην παρ. 1 ορίζεται ότι «Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικούτων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση,όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος η Βουλή των Ελλήνων».✓Στην παρ. 9 ορίζεται ότι «Προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσηςτων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή οριοθετείται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, πραγματοποιούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».Με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων υπάγεται πλέοντο πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνησηκαι όχι μόνο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Όσον αφορά στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης υπάγεται μόνο το ως άνω προσωπικό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,όπως αυτή οριοθετείται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.1.2.Έκδοση Κοινής Υπουργικής ΑπόφασηςΣτις παρ. 3 και 8και δεδομένης της κατάργησης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, προβλέπεται, για τις κατ ́εξαίρεση προσλήψεις τακτικού προσωπικού, η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των αρμόδιων υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, στις περιπτώσεις που : α)είναι αντικειμενικά αδύνατον να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 (Ανάρτηση κενών θέσεων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα) και β)δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εφόσον έχουν όλως έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα.Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από: α)βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό, για δαπάνες που βαρύνουν απευθείας τις πιστώσεις των παροχών σε εργαζομένους του Τακτικού Προϋπολογισμού ή β)από έγγραφο παροχής απόψεων για τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που συνοδεύεται από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014, για τον τρόπο κάλυψης δαπάνης, για δαπάνες που δεν βαρύνουν απευθείας τονΤακτικό Προϋπολογισμό. Για την έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων/εγγράφων παροχής απόψεων τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να αποστέλλονται και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 
 
9Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10, η κατανομήανά Υπουργείο, του προσωπικού μεσχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνεται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεωντου εν λόγω προσωπικού, διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών για θέματα δημόσιας διοίκησης και προϋπολογισμού, με την οποία εγκρίνεται και ο αντίστοιχος αριθμός προσλήψεων προσωπικού. Τα αιτήματα τωνπροσλήψεων πρέπει και στην περίπτωση αυτή να συνοδεύονταιαπό:α)βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό για δαπάνες που βαρύνουν απευθείας τις πιστώσεις των παροχών σε εργαζομένους του Τακτικού Προϋπολογισμού ή β)από έγγραφο παροχής απόψεων για τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που συνοδεύεται από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 για τον τρόπο κάλυψης δαπάνης για δαπάνες που δεν βαρύνουν απευθείας τον Τακτικό Προϋπολογισμό.2.Άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 5027/2023: «Τελικές -Μεταβατικές διατάξεις»Δεδομένης της λήξης της ισχύος της Π.Υ.Σ 33/2006 την 30η.6.2023 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 προβλέπεται ότι:2.«Έως τις 30.6.2023 επανεξετάζονταιοι εξαιρέσειςτου άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην ΠΥΣ 33/2006 ή στο άρθρο 25 του ν. 4829/2021, νοούνται από την 1η.7.2023τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 20 του παρόντος.».Κατόπιν των ανωτέρω θα επανεξεταστούν, έως 30.6.2023, οι εξαιρέσειςαπό τη διαδικασία έγκρισης που προβλέπονται τόσο στο άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, όσο και στην παρ. 3του άρθρου 25 του ν.4829/2021 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικώνδύναται να διατηρηθούν αυτές, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ.Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις παρ. 1α και 2 του άρθρου 36του ν. 5027/2023: «Καταργούμενες διατάξεις: «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου.........2.Από την 1η.7.2023 καταργούνται: α) Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 και β) κάθε ειδική διάταξη που προβλέπει πρόσληψη προσωπικού κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).»Κατόπιν της ως άνω προθεσμίας, ήτοι από την 1η.7.2023, όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην Π.Υ.Σ. 33/2006 ή στο άρθρο 25 του ν. 4829/2021, νοούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023.Επίσης από την από την 1η.7.2023, δεν θα ισχύει καμία εξαίρεση από τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 5027/2023, πέραν των εξαιρέσεων που τυχόν θα συμπεριληφθούν στην προαναφερόμενη κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή καταργείται κάθε ειδική διάταξη που προβλέπει πρόσληψη προσωπικού κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).Για την έκδοση της προαναφερόμενης κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιό μας.
 
 
103.Άρθρο 22: «Συμμετοχή επιτυχόντων πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. σε προκηρύξεις -Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 8 του ν. 4765/2021»Με το άρθρο 22 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) ως εξής:«4. Σε περίπτωση διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού σε δύο στάδια, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου δύναται να μετέχουν στο δεύτερο στάδιο για την πλήρωση θέσεων αντίστοιχων ή συναφών κλάδων και ειδικοτήτων με τους περιλαμβανόμενους στην πρόσκληση -προκήρυξη του πρώτου σταδίου, σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, καθώς και για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση.»Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται αφενός η πλήρωση περισσοτέρων θέσεων προσωπικού και αφετέρου η ταχύτερη και ευχερέστερη στελέχωση των υπηρεσιών του δημοσίου.4.Άρθρο 27: «Δικαίωμα διορισμού στον δημόσιο τομέα εξαιτίας του σεισμού της 27ης.9.2021 στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος Κρήτης και των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων της 15ης.10.2022 στον Δήμο Μαλεβιζίου» Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5027/2023: «Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218), περί του δικαιώματος διορισμού συγγενών αποθανόντων στο δημόσιο, εφαρμόζεται αναλόγως και επί συζύγων ή συμβίων, καθώς και επί συγγενών μέχρι β’ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε τον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος στις 27.9.2021 και εξαιτίας των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις 15.10.2022 στην Κρήτη και ιδιαίτερα στον ΔήμοΜελεβιζίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος ̈Στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν συνεπεία του σεισμού της 27ης.9.2021 στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος Κρήτης και των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων της 15ης.10.2022 στον Δήμο Μαλεβιζίου, εκδόθηκαν οι ως άνω ευεργετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα διορισμού ενός (1) μέλους της οικογένειας προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε τον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος στις 27.9.2021 και εξαιτίας των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις 15.10.2022 στην Κρήτη και ιδιαίτερα στον Δήμο Μαλεβιζίου, εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218), όπως ισχύει, περί του δικαιώματος διορισμού συγγενών αποθανόντων κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος στο δημόσιο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν.2266/1999, όπως ισχύει, η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α ́232).Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα ορισθούν οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή.Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ –ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟΥ Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) ορίζεται ότι: «2. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών.».