ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ιανουαρίου 18, 2024

 Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΥΡΩΤΑ

 

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α),
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 (Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.) του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 118 του ν.5079/2023 (ΦΕΚ 215/2023 τ.Α),
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 30 παρ. 2 και 3 του ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α),
 6. Το γεγονός ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών, ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου  δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.31/36567/10.05.2019 (ΑΔΑ:978Τ465ΧΘ7-Κ65),
 7. Την αριθ.1333/110822/27.12.2023 (ΑΔΑ:ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.,
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα στον οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συνεργατών (ΦΕΚ 4178/29.06.2023/τ.Β),
 9. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ευρώτα προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικών  Συμβούλων - Επιστημονικών Συνεργατών - Ειδικών Συνεργατών (άρθρο 59 ν.3852/2010 με τις τροποποιήσεις αυτού),
 10. Την με αριθμ. 41/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, περί ανακήρυξης των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών στις Δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023,  σύμφωνα με τις οποίες ανακηρύχθηκε ο επιτυχόντας συνδυασμός «Ανοικτή Πολιτεία Δημοτών Ευρώτα» και Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα Ν.Λακωνίας ο κ.Βέρδος Δήμος για την τρέχουσα δημοτική περίοδο από 01.01.2024 έως και την 31.12.2028,
 11. Το από 29.12.2023 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Ευρώτα,
 12. Την ανάγκη πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για την επικουρία του σε θέματα: Λογιστηρίου, Οικονομικών, Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Την πλήρωση μιας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Ευρώτα, η οποία θα καλυφθεί  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

  Ο Ειδικός Συνεργάτης θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες  και θα διατυπώνει  εξειδικευμένες γνώμες  (γραπτά ή προφορικά) επί θεμάτων Λογιστηρίου, Οικονομικών, Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και ειδικότερα:


        1. Γενικά προσόντα


          Απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

 Για τα γενικά προσόντα διορισμού πρέπει να προσκομιστούν:

 • χωριστή από την αίτηση,  Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτά πληρούνται,
 • πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,
 • πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές,
 • πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
 • πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

2. Τίτλος εκπαίδευσης


       Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 (παρ 3 άρθρο 163 Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4447/16).

3. Ειδίκευση


       Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

1)   Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

2)  Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Προς τούτο, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/νη να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με αλληλογραφία ή αυτοπροσώπωςστο Δήμο Ευρώτα(email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ταχ. Δ/νση: Δήμος Ευρώτα, Δημοτικό Κτίριο Σκάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ι.Λιναρδάκου 5, Σκάλα Λακωνίας, Τ.Κ: 230 51) μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της περιλήψεως της παρούσας απόφασης στον τύπο (18/01/2024) , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Συμμετοχής (δίδεται από την υπηρεσία)
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλο σπουδών
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού (δίδεται από την υπηρεσία)
 • Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

   Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

      Η πλήρωση της  θέσης του  Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το  πρόσωπο  που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο  για την παραπάνω θέση  (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).

  Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με τη διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό ανάρτησης και να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ    ΒΕΡΔΟΣ