ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νοεμβρίου 14, 2023

Καλείστε  σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη)  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  14-11-2023  ημέρα  ΤΡΙΤΗ    και  ώρα  έναρξης  19:00, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της αριθμ. 34/2023 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Σύμβασης ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών για Συμβάσεις  της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με «Χορήγηση  χρηματικών βοηθημάτων  σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους»

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης  σχετικά με εξουσιοδότηση Δημάρχου για προσυπογραφή αίτησης  για την διόρθωση  κτηματολογίου – μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων που αφορά  ιδιοκτησίες  εντός των ορίων του οικισμού Στεφανιάς  της Δ.Ε. Σκάλας  του Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της αριθμ. 13/2023 ΑΔΣ της ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία»

Εισηγητής: κ. Γκουβούση – Κρητικάκου Αργυρώ  – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της αριθμ. 14/2023 ΑΔΣ της ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία»

Εισηγητής: κ. Γκουβούση – Κρητικάκου Αργυρώ  – αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ