Δήμος Σπάρτης: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητήριο Λακωνίας

Μαρτίου 17, 2023

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας, στις 22 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1ο Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2023 σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης και καθορισμού θέσεων, καθηκόντων και αμοιβής υδρονομέων άρδευσης

Εισηγ.: κ.Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

 

2ο Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.5003/22 και την αριθ.11836/17-04-2018 ΚΥΑ

Εισηγ.: κ.Δαράκη Ελένη

 

3ο Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη  «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης -7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης»

Εισηγ.: κ.Δεδεδήμου Γεωργία

 

4ο Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για το έργο «Τεχνική –Διοικητική Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων».

Εισηγ.: κ.Δεδεδήμου Γεωργία

 

5ο Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την «Τεχνική Υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση ΞΕΝΙΑ Σπάρτης και μετατροπή σε Κέντρο  Πολιτιστικών, Τουριστικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων».

Εισηγ.: κ.Δεδεδήμου Γεωργία

 

6ο Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Σπάρτης».

Εισηγ.: κ.Δεδεδήμου Γεωργία

 

7ο Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Εισηγ.: κ.Δεδεδήμου Γεωργία

 

8ο Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης

Εισηγ.: κ.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

9ο Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης

Εισηγ.: κ.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

10ο Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης»

Εισηγ.: κ.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

11ο Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης»

Εισηγ.: κ.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

12ο Περί έγκρισης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022

Εισηγ.: κ.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

13ο Περί έγκρισης της αριθ.7/2023 κυκλοφοριακής μελέτης «Τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών και σήμανσης για την προστασία των πεζών στην Κοινότητα Βρεσθένων Δήμου Σπάρτης»

Εισηγ.: κ.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

14ο Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής παραλαβής των εκμισθωμένων χώρων του αεροδρομίου Σπάρτης (Λευκόχωμα)

Εισηγ.: κ.Δεδεδήμου Γεωργία

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελένη Δαράκη